Lumo Bikes garantievoorwaarden

Op alle producten van Lumo Bikes zijn onze garantievoorwaarden van toepassing.
Hierin staat onder andere aangegeven hoe lang de garantieperiode is en op welke
onderdelen de garantie ziet.

ARTIKEL 0 – Lumo Bikes garantie

Onderhoud bepaalt de levensduur van iedere fiets, dus ook van jouw bike. Voer een eerste controlebeurt uit na 500 km of binnen 3 maanden na aankoop van jouw bike om de garantie te behouden. Onderhoud kun je ook laten uitvoeren door onze Lumo Bikes mobiele monteurs of door een erkende fietsenmaker. Bewaar de bonnen van de fietsenmaker als bewijs voor het uitgevoerde onderhoud.

Artikel 1 – Garantie

 1. Lumo Bikes garandeert dat de bikes vrij zijn van constructie- en/of materiaalfouten, één en ander voor zover dat volgt uit deze garantiebepalingen.
 2. De garantie kan uitsluitend worden ingeroepen door de eerste eigenaar van de betreffende Lumo bike.
 3. De garantie vervalt overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 3.1 en 5.1.
 4. De garantie is niet overdraagbaar.
 5. De garantietermijn gaat in op de dag van levering na akkoord en ontvangst
 6. van levering.

Artikel 2 – Garantieperiode

 1. Voor de Lumo bike frames geldt een garantietermijn van 1 jaar op constructie- en/of materiaalfouten.
 2. Voor de Lumo bike spatborden geldt een garantietermijn van 1 jaar op constructie- en/of materiaalfouten.
 3. Voor alle elektrische onderdelen geldt een garantietermijn van 1 jaar op constructie- en/of materiaalfouten.
 4. Op de accu geeft Lumo 1 jaar garantie. De capaciteit van de accu zal afnemen na rato van het aantal laadcycli en leeftijd. Deze afname van capaciteit valt niet onder garantie.
 5. Voor alle overige onderdelen, met uitzondering van de in artikel 2.7 genoemde onderdelen, geldt een garantietermijn van 1 jaar op constructie- en/of materiaalfouten.
 6. Voor alle accessoires geldt een garantietermijn van 1 jaar op constructie-en/of materiaalfouten.
 7. Op onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn, zoals banden, ketting, kettingbladen, kabels en remblokken, wordt geen garantie gegeven, tenzij sprake is van constructie- en/of materiaalfouten.
 8. Op de Lumo bike showmodellen geldt 50% van de garantietermijn van de hierboven benoemde garantieperiodes.

Artikel 3 – Uitsluiting van garantie

 1. In de navolgende gevallen vervalt de garantie:
  1. De bike heeft niet aantoonbaar (met factuur / bon) na 3 maanden of 300 km na levering een eerste onderhoudsbeurt gekregen.
  2. De Lumo Bikes heeft niet aantoonbaar (met factuur / bon) na uitvoer eerste controlebeurt jaarlijks een onderhoudsbeurt gekregen.
  3. Als de gebreken het gevolg zijn van onjuiste montage, dat wil zeggen montage die afwijkt van de bijgeleverde montage instructie, die tevens te vinden is op de website.
  4. Onjuist en/of onzorgvuldig gebruik van de Lumo Bikes bike dat niet overeenkomstig de bestemming is, o.a.:
   1. Met volle belading op- en afrijden van stoepranden;
   2. Tegen stoepranden aanrijden;
   3. Technische reparaties zijn niet op vakkundige wijze verricht.
  5. Naderhand gemonteerde onderdelen komen niet overeen met de technische specificaties van de betreffende bike of zijn onjuist gemonteerd.
  6. Indien het bewijs van eigendom niet aanwezig is.
  7. Bij constatering dat de maximumsnelheid van 25km/h is aangepast.
  8. Bij belasting zadel met meer dan 150 kg.
  9. Bij belasting bagagedrager met meer dan 25 kg.
  10. In geval van schade, ontstaan ten gevolge van een ongeval of een ander van buiten komend onheil.
 2. Voorts wordt uitdrukkelijk uitgesloten aansprakelijkheid van Lumo Bikes voor schade aan (onderdelen van) de Lumo bike als gevolg van:
  1. Foutieve afstelling/spanning van stuur, stuurpen, zadel, zadelpen, derailleurset, remmen, versnellingen en/of loslopen van onderdelen, het nastellen van wielen en spaken gedurende gebruik, alsmede spaakbreuk.
  2. Niet tijdig vervangen van onderdelen zoals rem/derailleurkabels, remblokken, banden, ketting en tandwielen.
  3. Klimatologische invloeden zoals normale verwering van lak of chroomroest. Dit geldt ook voor het zadel. Deze kan van kleur veranderen. Dit door gebruik en / of externe factoren zoals UV straling, vocht en warmte.
  4. Klimatologische invloeden zoals verkleuring van lak en zadel.
  5. Lumo bikes die gebruikt worden ten behoeve van verhuur.
 3. Er aanpassingen zijn gedaan aan de originele staat en instellingen, zoals het gebruik van niet-erkende Lumo Bikes onderdelen en/of accessoires;

Artikel 4 – Arbeidskosten op onderdelen bij garantie 

 1. Gedurende de garantieperiode zullen alle onderdelen, waarvan door Lumo Bikes is vastgesteld dat sprake is van een materiaal- en/of constructiefout, naar keuze van Lumo Bikes worden gerepareerd dan wel worden vergoed. Eventuele kosten van (de-)montage zijn voor rekening van de eigenaar, indien van de eigenaar verwacht mag worden dat het te vervangen onderdeel zelf gemonteerd kan worden.
 2. In afwijking van het bepaalde in het vorige lid komt bij materiaal- en/of constructiefouten bij frames en voorvorken gedurende 1 jaar na aankoopdatum ook het arbeidsloon voor rekening van Lumo Bikes.

Artikel 5 – Indienen van een garantieclaim 

 1. Claims onder deze garantie dienen per e-mail onder vermelding van ordernummer, framenummer en foto van het betreffende onderdeel te worden ingediend bij Lumo. Op deze manier kan Lumo Bikes beoordelen of er sprake is van een garantiegeval.
 2. Lumo Bikes zal binnen redelijk termijn de claim erkennen of afwijzen. Mocht het redelijkerwijs niet mogelijk zijn om het defect te beoordelen zonder de Lumo bike in ‘levende’ lijve te aanschouwen zal er in samenspraak met de eigenaar naar een passende oplossing worden gezocht.
 3. Alvorens een vervangend product op te sturen kan Lumo Bikes eisen dat het bewuste product eerst ter beoordeling naar Lumo Bikes wordt opgestuurd. Aan de hand van deze beoordeling kan Lumo Bikes besluiten dat het product niet onder de garantievoorwaarden valt of een vervangende product opsturen.
 4. Kosten van transport van de Lumo bike en/of onderdelen van en naar Lumo Bikes komen voor rekening van de eigenaar, tenzij het betrokken onderdeel voor garantie in aanmerking komt.
 5. Indien een bepaald onderdeel voor garantie in aanmerking komt en het origineel is niet meer leverbaar, dan zorgt Lumo Bikes voor een minimaal gelijkwaardig alternatief.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

 1. Een door Lumo Bikes gehonoreerde garantieclaim betekent niet automatisch dat Lumo Bikes ook aansprakelijkheid aanvaardt voor eventuele geleden schade. De aansprakelijkheid van Lumo Bikes strekt zich nooit verder uit dan is omschreven in deze garantievoorwaarden en/ of de toepasselijke algemene voorwaarden van Lumo Bikes.